Posted by: evangelisering | maj 25, 2009

Helligåndens symboler

Helligånden som Guds åndedræt er et udtryksstærkt symbol. Men det er ikke det eneste symbol, der bruges i Bibelen for at beskrive Helligånden. Alle billeder eller symboler peger på en særlig måde på Åndens tilstedeværelse i vor verden og på dens virke.

50250Det mest kendte symbol er vandet. 

I Mellemøsten er vandet på grund af de geografiske betingelser et udtryksstærkt billede på livet. Den livsfylde, som Ånden skænker, udtrykkes i Bibelen med vandet, som er et billede på den store messianske forjættelse: Alles tørst bliver slukket og det øde land bliver til en frugtbar have (jf. Es 41,17-19; Joel 4,18; Ez 47,1-9; Zak14,8).

I de sidste tider vil landet være ”fyldt med kundskab om Herren, som vandet dækker havets bund.” Regnen er udtryk for Guds godhed (jf. Sl 68,10; 72,2-7; Ez 34,24-30), og Messias’ komme ventes som duggen fra himlen (jf. Hos 14,6).

Billedet om vandet bliver også brugt i Det nye Testamente. Her bliver Guds henvendelse og åbenbaring beskrevet som strømme af levende vand (jf. Joh 4,10-15; 7,37-39). At drikke dette vand (Helligånden) betyder at drikke den eskatologiske (endegyldige) frelse (dvs. få del i det evige liv).

For Lammet midt for tronen skal vogte dem og lede dem til livets kildevæld, og Gud vil tørre hver tåre af deres øjne. (Åb 7,17)

Det menneske, som har drukket af dette vand, skal ikke tørste længere, og livets kilde, Guds nåde og kærlighed, skal blive til strømme af levende vand i menneskets indre (jf. Joh 4,14; 7,38f).

Udgydelsen af Helligånden, som blev forudsagt af profeterne , er et tegn på de messianske tider. Denne udgydelse erfarede apostlene i pinsen. Den er blevet de kristne til del i dåben og i firmelsens sakramente.

Ved dåben er vandet symbol på Helligånden og bliver herved det sakramentale tegn på genfødelsen i Kristus. Dette vand kan sammenlignes med fostervandet. Det ufødte barn lever i fostervandet og vokser sig deri stærkt nok til livet uden for moderens krop. På samme måde er dåbsvandet et tegn på det vand, som giver mennesket de livsbetingelser, som det har brug for for at blive født til og vokse ind i det nye liv, som dåben formidler; det guddommelige liv. Dette guddommelige liv er Helligåndens gave.

50243Vandet symboliserer det liv, som Helligånden formidler. Det er det liv, som vældede frem fra Jesu gennemborede side (jf. Joh 19,34). Genfødelsens vand skænker evigt liv til dem, der tror på Jesus.

For vi er alle blevet døbt med én ånd til at være ét legeme, hvad enten vi er jøder eller grækere, trælle eller frie, og vi har alle fået én ånd at drikke. (1 Kor 12,13)

Et andet billede, som bruges for at tale om Helligånden, er salvelsen, som næsten er blevet et synonym for Helligånden selv:

Men i jer bliver den salve, I har fået fra ham, og I har ikke brug for, at nogen skal lære jer noget; men da hans salve lærer jer alt — og det er sandt og uden løgn — skal I også blive i ham, sådan som den har lært jer. (1 Joh 2,27)

Og den, som knytter både os og jer fast til Kristus, og som salvede os, er Gud, der også beseglede os og gav os Ånden som pant i vore hjerter. (2 Kor 1,21)

Når et mennesket modtager Guds gave i firmelsens sakramente, bliver dette menneske også salvet med olie. Olien er et udtryk for Helligåndens virke samt menneskets kald til en profetisk, præstelig og kongelig tjeneste i denne verden (jf. 2 Mos 19,6; 1 Pet 2,9; Åb 1,6; 6,10; 20,6).

Dette billede går helt tilbage til Det gamle Testamente. Allerede kong David var salvet (jf. 1 Sam 16,13). Kristus, den græsk-latiniserede oversættelse af det hebraiske udtryk ”Messias”, er den, der er salvet af Gud, og det på en enestående måde. Ved at Gud bliver menneske i Jesus Kristus, bliver Jesus gennem Helligåndens virke til Kristus. Det vil sige Guds salvede.

Det er Helligånden, som virker i Jesus. Det er gennem og i Helligånden, at Jesus kan gøre undergerninger og helbrede mennesker, og til sidst er det Helligåndens levendegørende kraft, som rejser Jesu fra de døde. Efter sin død og opstandelse giver Jesus denne Hellige Ånd videre til sine disciple, som nu i Åndens kraft skal virke i Jesu navn og bevare troen.

Til Pinse kommer Helligånden lige som ildtunger ned på disciplene, og de bliver forvandlet – fra ængstelige og skræmte mennesker bag lukkede døre – til vidner, som drager ud i verden og fortæller om Guds handlen i Jesus Kristus.

Ilden bliver dermed et andet symbol på Helligåndens forvandlende kraft. I Det gamle Testamente nedkalder profeten Elias ilden gennem sin bøn på Karmelbjerget. Denne ild sætter offeret i brand (jf. 1 Kong 18,1f.). Også her er ilden fra Himlen et symbol på Helligånden, som forvandler det, den får fat i. Johannes Døberen forkynder Jesus som den, der vil døbe med ild og Helligånd (jf. Luk 3,16).

Jesus ønsker, at denne ild skal sætte hele verden i brand, når han siger:

Ild er jeg kommet for at kaste på jorden, og hvor ville jeg ønske, at den allerede havde fænget. (Luk 12,49)

Ilden er sammen med vandet et af de stærkeste billeder på Helligåndens virke, bl.a. også i mystikernes åndelige litteratur, såsom Johannes af Korset i bogen ”Levande kärlekslåga”.

SS28014I de gammeltestamentlige teofanier (Guds åbenbaringer) er der ofte tale om lyset og skyen. Skyen gemmer den overjordiske herlighed, fordi mennesket ikke kan tåle at se den levende Gud. Dette oplever Moses på Sinai bjerg (jf. 2 Mos 24,15.18), i åbenbaringsteltet (jf. 2 Mos 33,9f.), ved Israels udvandring fra Ægypten (jf. 2 Mos 40,36ff.), og Samuel, da han indvier templet (jf. 1 Kong 8,10).

Billedet bruges også i Det nye Testamente, for Helligånden overskygger Jomfru Maria, og hun føder Jesus (jf. Luk 1,35). På forklarelsens bjerg overskygger en sky Jesus, Moses, Elias, Johannes, Peter og Jakob (jf. Luk 9,34f).

En sky ”fjerner” Jesus på himmelfartsdagen (jf. ApG. 1,9). Jesu genkomst, hvor han ventes som frelser og dommer, beskriver Det nye Testamente på den måde, at Jesus kommer på en sky (jf. Luk 21,27). Seglet er et symbol, som i sin betydning er tæt på det, salvelsen vil udtrykke. Jesus er den første, som bliver beseglet med Helligånden. Han er den, Gud har sat sit segl på.

Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv, den som Menneskesønnen vil give jer; for ham har Faderen, Gud selv, sat sit segl på. Joh 6,27

I Jesus Kristus og gennem dåben bliver den troende besejlet med Helligåndens segl.

Og den, som knytter både os og jer fast til Kristus, og som salvede os, er Gud, der også beseglede os og gav os Ånden som pant i vore hjerter. 2 Kor 1,22

I ham blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse — i ham blev også I, da I kom til tro, beseglet med forjættelsens hellige ånd, som er pantet på vor arv. Ef 1,13f (sml. også Ef 4,30)

Det segl, som mennesket modtager både i dåbens, firmelsens og vielsens sakramente, er uudsletteligt. Derfor kan disse sakramenter ikke gentages. De modtages kun én gang for alle, mens andre sakramenter, som f.eks. eukaristien (nadveren) og forsoningens sakramente (skriftemålet) kan modtages flere gange.

SS26031Et andet symbol på Helligånden er hånden. Helligåndens virke kommer til udtryk, når Jesus helbreder mennesker og lægger hænderne på dem.

I Jesu navn gør apostlene det samme efter pinsen, og den dag i dag er håndspålæggelse noget, der har sin plads i kirkens liturgi (forsoningens sakramente, vielsens sakramente m.m.) og (for)bøn.

Gennem håndspålæggelse gives Helligånden videre, og mennesket styrkes i sin tro og i sit liv. Forfatteren til Hebræerbrevet ser dåb og håndspålæggelse som en af hjørnestenene i den kristelig lære (jf. Hebr. 6,2).

Duen, som Noa sender ud efter syndfloden, har, da den kommer tilbage til Arken, et blad i næbbet. Ved Jesu dåb, da han stiger op fra Jordans vand, viser Helligånden sig over ham i skikkelse af en due. Duen er symbol på, at Helligånden i dåben tager bolig i den døbtes hjerte, lige som duen bygger rede i et træ. Også her er duen et symbol på Helligånden.

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

Kategorier

%d bloggers like this: